Algemene voorwaarden

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
van GÖRITZLEHNER TRUCK & BUS B.V. , ook handelende onder de naam AUTO SERVICE GÖRITZLEHNER gevestigd te Hengelo Ov.-NL. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten, werkzaamheden en diensten m.b.t. automobielen en ander materieel.  Wij wijzen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de cliënt ongeacht op welk moment zij aan ons worden gepresenteerd af.

artikel 1
AANBIEDINGEN:
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn louter indicatief.

2. De overeenkomst inzake een nieuw voertuig dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd; die inzake een gebruikt voertuig dient op verzoek schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient aan de koper een afschrift te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.

3. De overeenkomst wordt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van de dealer aangegaan, ook als dit niet op de schriftelijke overeenkomst is vastgelegd.

4. In een schriftelijke koopovereenkomst wordt in ieder geval opgenomen:
de omschrijving van het nieuw te leveren voertuig met de eventuele accessoires en het eventueel in te ruilen voertuig; de prijs van het eventueel in te ruilen voertuig op het moment van levering van het voertuig; de prijs van het te leveren voertuig; de kosten voor het rijklaarmaken van het voertuig; de vermoedelijke leveringsdatum; de wijze van betaling.

5. Afleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

5a. Bij levering van vrachtwagens voor de zakelijke markt geldt dat de koper bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn met drie maanden de dealer schriftelijk in gebreke kan stellen. Indien de dealer drie weken na deze ingebrekestelling het voertuig nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, tenzij de niet-levering te wijten is aan grove schuld of opzet van de dealer of diens leidinggevende ondergeschikten.

5b. Bij levering van lichte bedrijfswagens voor de particuliere markt geldt dat de koper de verkoper schriftelijk in gebreke kan stellen bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn. Indien de verkoper vier weken na die ingebrekestelling de lichte bedrijfsauto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van vier weken het voertuig aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.  In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5c. Bij levering van personenwagens aan particulieren geldt dat de koper bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn de verkoper schriftelijk in gebreke kan stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling het voertuig nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5d. Bij levering van personenwagens voor de zakelijke markt geldt dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden, als er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreven. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper eerst schriftelijk door de koper in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper een termijn van tenminste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper terzake in verzuim kan geraken.

6. De reparatieduur wordt slechts bij benadering opgegeven.

7. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht tot reparatie of onderhoud geldende prijzen en werkplaatstarieven. Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (b.v. door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en /of importeursprijzen e.d.) is de dealer gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs te verhogen. De koper en/of opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhoging gebonden.

8. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 20% van de prijsopgave van een reparatie of andere opdracht dient contact opgenomen te worden met de klant.

artikel 2
BETALING (ALGEMEEN):
1. De schulden van onze cliënten aan ons worden geschouwd als brengschulden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien partijen overeenkomen dat betaling geschiedt middels storting of overmaking op een door de dealer aangewezen rekening, dient zulks te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadatum wordt aangemerkt als de betalingsdag.

4. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% op jaarbasis over het factuurbedrag voor de duur van het verzuim. Bovendien is de klant gehouden tot het vergoeden van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten, ten deze vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 225,00.

5. De door de koper en/of opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigd rente, vervolgens ter voldoening van de kosten en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper en/of opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. De dealer is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de dealer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

artikel 3
BIJZONDERHEDEN: 
1. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende voertuig niet binnen twee weken na de kennisgeving is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

2. Annulering

2a. Bij levering van lichte bedrijfswagens en personenwagens voor de particuliere markt heeft de koper de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde voertuig. Indien de koper na één week deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 2 van deze algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien het in te kopen voertuig door de koper aan de verkoper is geleverd.

2b. Bij levering van personenwagens voor de zakelijke markt kan de koper, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 1 lid 5d niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst – uitsluitend schriftelijk – annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering de verkoper een bedrag ad 10% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt. Indien de koper na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan de verkoper de koper schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper een vergoeding verschuldigd te zijn.

2c. Bij levering van bedrijfswagens aan de zakelijke markt zijn wij, onverminderd ons recht nakoming te vorderen, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper tenminste 10% van de aankoopprijs als schadevergoeding in rekening te brengen. Een verzoek tot annulering van een koopovereenkomst dient door de koper schriftelijk te worden ingediend.

3. Indien de fabrikant of importeur wijzigingen doorvoert in het product behoudt de dealer zich het recht voor de gewijzigde zaak te leveren, mits deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezit als de oorspronkelijk bestelde zaak alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voorzover overeengekomen.

artikel 4
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:
1. Op leveranties van nieuwe voertuigen en onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.

2. Op leveranties van gebruikte voertuigen is uitsluitend garantie van toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.

3. De aansprakelijkheid van de dealer beloopt maximaal het bedrag overeenkomstig de hoofdsom van de onderliggende overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van de dealer zelve.

4. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.

5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onze werknemers of door ons uitbestede leveringen en werkzaamheden aan derden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de dealer tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze te lijden of geleden schade.

artikel 5
BOVAG-ONDERHOUDSGARANTIE:
1. De reparateur garandeert overeenkomstig dit artikel de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten gedurende een periode van drie maanden tot een maximum van 25.000 km, te rekenen vanaf het tijdstip dat het voertuig weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. Indien naar het oordeel van de reparateur de alsnog door hem uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. Opdrachtgever kan geen beroep doen op rechten uit hoofde van non conformiteit in de zin van boek 7 BW.

2. Bij uitvoering van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of - wanneer dit met betrekking tot een bepaald onderdeel gebruikelijk is - van ruilonderdelen.

Vervangen onderdelen worden uitsluitend aan de klant ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

Eveneens zijn van garantie uitgesloten:

Gebreken in materialen of onderdelen die door de klant zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;

Gebreken die het gevolg zijn van door de klant ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de klant gegeven adviezen;

In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.

4. De aanspraken op de garantie vervallen indien :

a. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel elders zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van de BOVAG te zijn;

d. het voertuig oneigenlijk gebruikt wordt, waaronder andere wordt verstaan: overbelading; gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig; ander onderhoud dan door de fabrikant voorgeschreven; ondeskundige besturing en/of gebruik van voertuig.

De op basis van artikel 3, lid 1. uitgevoerde garantiereparaties worden onder dezelfde voorwaarden als daarin genoemd, wederom gegarandeerd.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het noodzakelijke herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dat in het bedrijf van de reparateur gold.

5. De garantie omvat het door de reparateur op zijn kosten alsnog goed uitvoeren van de opgedragen, niet goed uitgevoerde werkzaamheden. Is het alsnog uitvoeren in het bedrijf van de reparateur niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde reparatie, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade voortspruit uit opzet of grove schuld van de zijde van de reparateur.

6. Ter zake van de in lid 1. genoemde werkzaamheden ontvangt cliënt een gespecificeerde rekening.

7. In het kader van de BOVAG-onderhoudsgarantie kan de cliënt terzake van geschillen een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door het BOVAG Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3980 DC BUNNIK ) indien hij zijn klacht heeft ingediend bij de reparateur binnen de in lid 1. genoemde termijn.

8. Indien de in lid 6 bedoelde bemiddeling niet slaagt kan de cliënt zich wenden tot de BOVAG / Postbus 1100, 3980 DC BUNNIK ) met het verzoek een geschillencommissie te benoemen, welke commissie bevoegd is terzake van het gerezen geschil een partijen bindend advies uit te brengen. Deze ad-hoc samen te stellen commissie kan bestaan uit een terzake kundige medewerker van de vereniging Transport en Logistiek Nederland te Zoetermeer en een terzake kundige medewerker van de BOVAG en zal worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De commissie is tevens bevoegd een uitspraak te doen over de kosten gemoeid met de beslechting van het geschil. Ten aanzien van ruilmotoren en complete revisies zijn de garantiebepalingen van toepassing die zijn vastgesteld in het kader van de BOVAG-revisiegarantie en die zijn neergelegd in het BOVAG-revisiegarantiebewijs dat wordt afgegeven.

artikel 6
RETENTIERECHT
De dealer is gerechtigd alle zaken van de koper en/of opdrachtgever die de dealer in haar macht heeft voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke dealer op de koper en/of opdrachtgever heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid terzake de voldoening van de vorderingen wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.

artikel 7
VERKOOP MET INRUIL
1. Indien bij verkoop van een nieuw voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de koper in afwachting van de levering van dat nieuwe motorrijtuig het oude voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd motorrijtuig eerst eigendom van de dealer nadat de feitelijke levering daarvan aan de dealer heeft plaatsgevonden.

2. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van koper/gebruiker.

3. Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de taxatie heeft de dealer de bevoegdheid het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

artikel 8
EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO
1. Zolang de koper geen volledige betaling van al het geleverde aan de dealer heeft verricht en/of ook anderszins niet al haar verplichtingen uit de met de dealer gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt de dealer zich ter zake de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico komen van de koper.

2. De koper is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of hoe dan ook, waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen; voorts is hij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte zaken op eerste aanmaning van de verkoper aan deze terug te geven, die deze zaken onder zich mag houden totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht van de verkoper de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te beschikken.

3. Indien de dealer het nodig acht zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd, terzake alle vorderingen welk de dealer op de koper heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de koper overgaat.

4. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van aanschaf is voldaan, draagt de koper zorg voor een W.A. en cascoverzekering van het voertuig.

artikel 9
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens stellen wij uitsluitend ter beschikking aan de importeur t.b.v. fabrieksgarantieverplichtingen en terugroepacties.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.